គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)

National Election Committee (NEC)

គេហទំព័របញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះគណបក្សនយោបាយ និងលទ្ធផលបោះឆ្នោត

ឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត