គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)

National Election Committee (NEC)

គេហទំព័របញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះគណបក្សនយោបាយ និងលទ្ធផលបោះឆ្នោត

បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះតាមឃុំ សង្កាត់
(គណបក្សភ្លើងទៀន)